03 พฤศจิกายน, 2552

การใช้แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์


คู่มือการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี มีจุดประสงค์

1. เพื่อให้ผู้บริหาร ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์โดยใช้แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่นให้คุ้มค่า และสอดคล้องกับเจตนารมณ์ของหลักสูตร
3. เพื่อให้ครูผู้สอนประวัติศาสตร์ได้นำแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นที่มีคุณค่ามาใช้จัดการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
4. เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์ มีความภูมิใจและรักความเป็นไทยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

หมายเหตุ: มีเพียงสมาชิกของบล็อกนี้เท่านั้นที่สามารถแสดงความคิดเห็น